Preloader
Search

S&P Thai Restaurant & Bakery เค้ก เบเกอรี่ ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ฟู้ดเดลิเวอรี่

กิจกรรม Red Carpet Experience in Hong Kong

S&P Cakes & Cookies 2019 : Red Carpet Experience in Hong Kongให้คุณร่วมสัมผัสประสบการณ์สวนสนุกระดับโลกที่ Hone Kong กับ S&P 45th Anniversary Cakes & Cookies 2019  ง่ายๆ เพียงเลือกซื้อเค้กปอนด์ คุ้กกี้ หรือชุดของขวัญปีใหม่ของ S&P ที่คุณชื่นชอบ ครบทุก 1,000 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ได้ทันที!(ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อทุกๆ 1,000 บาท จากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เค้กปอนด์ คุ้กกี้ และชุดของขวัญปีใหม่ จาก เอส แอนด์ พี)*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  ลุ้นของรางวัลใหญ่ ดังนี้รางวัลที่ 1 :  แพ็กเกจทัวร์สวนสนุกระดับโลกที่ Hong Kong 3 วัน 2 คืน (รางวัลละ 2 ที่) มูลค่า 79,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 2 :  บัตรกำนัลเงินสดจาก S&P มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 3 :  บัตรกำนัลเงินสดจาก S&P มูลค่า 999 บาท จำนวน 50 รางวัล   เงื่อนไขและกติกากิจกรรม

 1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้ ได้แก่ สมาชิก S&P Joy Card หรือลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ประเภทเค้กปอนด์ คุกกี้ หรือชุดของขวัญปีใหม่ (เค้กตัดชิ้น และคุกกี้ซอง งดร่วมรายการ) จากร้านอาหาร S&P และเบเกอรี่ชอพ S&P ทุกจุดขายทั่วประเทศ (ยกเว้น จุดขายในสนามบินทุกแห่ง, บริการดิลิเวอรี่, บริการปิ่นโต, บริการจัดเลี้ยง) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562 (ตามเวลาปิดทำการของแต่ละจุดขาย) โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนี้ ครบทุก 1,000 บาทต่อใบเสร็จ (คิดจากยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลด) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยทางบริษัทฯ จะนำหมายเลขใบเสร็จชำระเงินของผู้ร่วมรายการพิมพ์เป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ เพื่อนำมาจับรางวัลผู้โชคดี โดยผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
 2. จับรางวัลวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหาร S&P สาขาอาคารคอนโดเพียร์ 93 เลขที่ 93/274 , 93/275 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.facebook.com/snpfood
 4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดและคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยต้องนำหลักฐานใบเสร็จชำระเงินต้นฉบับตัวจริง พร้อมแสดงบัตรสมาชิก S&P Joy Card หรือบัตรใน S&P Mobile Application หรือบัตรเครดิต KTC พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น ใบเสร็จชำระเงินที่ชำรุดหรือมีการดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำรอยแก้ไขตัวสกรีนและ/หรือรอยแก้ไขอื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 8. ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดาหรือมารดานำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันที่กำหนด 
 9. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจระบุรายละเอียดการมอบอำนาจให้รับของรางวัลแทนให้กับผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้โชคดีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทาง ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากของรางวัลเอง ผู้โชคดีต้องสามารถร่วมเดินทางพร้อมคณะได้วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 หากไม่มารับของรางวัลได้ด้วยตนเองในวันที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ โดยผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดส่งของรางวัล 
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลเป็นเงินสดตามกฎหมาย (คำสั่งกรมสรรพากรที่ทป.101/2544)
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 14. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการกิจกรรมนี้
 17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ทุจริต หรือทำผิดกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. ในกรณีเกิดข้อพิพาทการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 20. ทางบริษัทฯถือว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามเงื่อนไขและกติกาของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 785 4000 ต่อ 170 – 173 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.