Preloader
Search

ประวัติบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ
3. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
6. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ
7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
8. นายขจรเดช ไรวา กรรมการ
9. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการ
10. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ
11. นายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ กรรมการ
12. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ กรรมการ
13. นางปัทมาวลัย รัตนพล เลขานุการบริษัท