Preloader
Search

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาใช้เป็น แนวทางกำหนดนโยบายของบริษัท

บริษัทยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 โดยพิจารณาผลการ ประเมินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ซึ่งได้นำส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว เพื่อพิจารณาหา แนวทางในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการ ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้น ทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

 • สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรูปแบบ ที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
 • สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม อันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
 • สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 • บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายให้ดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัทที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
  • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 • ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
  • ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
  • ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
  • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  • ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตาม กฎหมายทุกประการ
  • เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น
 • ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดย ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
 • นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธุารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ เผยแพร่ต่อ่สาธุารณชนโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเองคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนัก เลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าวทั้งหมดตามสิทธิผู้ถือหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วย และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างดี

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุด ของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

พนักงาน

บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และ สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดย ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ้งมายัง E-mail address secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หน่วยงานเลขานุการบริษัท หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะทำการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักต่อความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หรือที่ website www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com

 • หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ทั้งนี้ บำเหน็จคณะกรรมการได้มีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมกาธุรกิจ และมีความโปร่งใส ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ
นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ
นางเชอร์ลี่ สว่างคง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

นโยบายในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจอาหารและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการสร้างคนให้มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาหาร ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้จัดหลักสูตร พัฒนาคนด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรหัวหน้าครัว ให้มีความสามารถด้านทักษะการปรุงและประกอบอาหารรวมทั้งการจัดการบริหารครัวผ่านโรงเรียน MSC ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนการประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะจากผู้สอนที่มีความชำนาญระดับประเทศและผู้สอน จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และสามารถสอบผ่านความรู้ทักษะการประกอบอาหารจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ผ่านมาตรฐานครัวไทยระดับ 1 (มี 2 ระดับ) ได้ 100 คน
  • หลักสูตรหน่วยงานในร้านอาหารและเบเกอรี่ช็อป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ความรู้ด้านการขาย ความรู้ในการบริการ
  • หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหลักสูตรประกันคุณภาพ GMP และหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่พนักงานหน้าร้าน พนักงานในโรงงาน และพนักงานสำนักงาน
  • หลักสูตรในการบริหารบุคลากร ได้แก่ หลักสูตรสร้างทัศนคติที่ดีและการทำงานเป็นทีม หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานให้แก่นักเรียนทวิภาคี และพนักงานใหม่
  • หลักสูตรการสร้างวินัยทางการเงิน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานทั้งระดับบริหาร และพนักงานของร้านสามารถจัดระเบียบการใช้จ่ายส่วนบุคคล ลดและหยุดสร้างหนี้ จัดการเงินออมได้อย่างมีระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ หลักสูตร Role of the Chairman Program, หลักสูตร Director Certification Program, หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือ ข่ายนวัตกรรม (BRAIN), หลักสูตร Techsauce Global Summit 2018, หลักสูตร Seamless Thailand 2018, หลักสูตร Food Innovation and New Business Opportunity, หลักสูตร Strategic Planning

กลยุทธ์ในการสร้างคนที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาโดยผ่านการดำเนินงานภายใต้ “ศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี” ซึ่งผ่านการอนุญาตการจัดหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2550 เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการรวมทั้งการรับนักศึกษาฝึกอาชีพในระบบ “ทวิภาคี” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศและรับนักศึกษาทุนปริญญาตรีเพิ่มขึ้นตามจำนวนการขยายจุดขายของบริษัทอีกด้วย กลยุทธ์การสร้างกำลังคน ด้วยตนเองเป็นการเตรียมและพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถดำรงวัฒนธรรมองค์กรสู่รุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน ให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการฝึกอาชีพสามารถทำงานได้จริง เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการ พัฒนาคนผ่านระบบการศึกษาโดยองค์กรเอกชน

บุคลากร
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานในองค์กร บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ โดยแยกตามสายงานหลักๆ ได้ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560
จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานในประเทศ 862 413.20 839 384.90
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา 5,053 947.08 4,984 922.96
โรงงาน 1,760 441.33 1,732 392.14
รวม 7,675 1,801.60 7,555 1,700.00

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของ บริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตามที่เสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ และมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการ ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือ และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) มีดังนี้

ประกอบด้วยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงการประกอบการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • องค์กรและสภาพแวดล้อม
  • บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ มีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี

ในปี 2561 นี้ สภาพแวดล้อมของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ ยังคงมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ

 • การกำหนดวัตถุประสงค์
  • บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจนในด้านภาระกิจหลักด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักหรือพันธกิจ กลยุทธ์ในภาพรวม ตลอดจนการจัดการระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ในปีนี้ได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี

 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  • บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด องค์กรและสภาพแวดล้อมแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล และในทุกไตรมาสจะมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินและให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

ในปี 2561 ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 อย่างเป็นสาระสำคัญ และได้มีการติดตามแก้ไข ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ เป็นที่น่าพอใจ

 • การบ่งชี้เหตุการณ์
  • บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทตามแผนงานอย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เอื้ออำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกและลบอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัท และยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับอย่างเพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้กี่ยวข้อง ให้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง

ในปีนี้ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ และได้มีการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • การประเมินความเสี่ยง
  • บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัท รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ติดตามสอบทานให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้ รวมทั้งได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย

ในปีนี้ ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงมีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเพียงพอและบริหารได้ดี ไม่เกิดความเสียหายที่เป็นปัจจัยสำคัญ

 • กิจกรรมควบคุม
  • บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้พนักงานได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบยันความถูกต้อง ระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการธุรกิจและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ข้อกำหนดการ ควบคุมภายในและอำนาจการดำเนินการธุรกิจ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ย้อนหลังได้ บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และให้สำนักงานตรวจ สอบ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

ในปีนี้ กิจกรรมควบคุมที่กล่าวข้างต้นยังคงมีการปฏิบัติตามเป็นที่น่าพอใจมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน

 • ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  • บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มี ความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่สำคัญและทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

ผ่านเว็บไซต์ www.snpfood.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง มีระบบ Intranet สำหรับสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ๆ อย่างชัดเจน และมี Whistleline@snpfood.com สำหรับเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน อีกด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาอย่างครบถ้วน รวมทั้งระบบงานต่าง ๆ มีการ ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 • การติดตาม
  • บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ

ทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ และสิ่งตรวจพบที่ได้เสนอปรับปรุง แก้ไข มีการติดตามผลว่าปฏิบัติได้จริงหรือมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องกำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง ให้เหมาะสมใหม่ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

 • หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
  • นางเชอร์ลี่ สว่างคง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและความสามารถตามที่กำหนดไว้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • หัวหน้างาน Compliance ของบริษัท
  • นายศุภเทพ สุกาญจนาภรณ์ เป็นหัวหน้างาน Compliance ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดี