Preloader
Search

ประวัติบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปัจจุบันนี้ แม้จะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารและเบเกอรี่นั้นมีผู้สนใจที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อย่างมากมาย ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เกิดการแข่งในธุรกิจเป็นอย่างมาก มีร้านใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น แต่จากประสบการณ์อันยาวนานที่เอส แอนด์ พี มีมานั้น เราจึงได้นำเอาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และระบบบริหารการจัดการที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากรและการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของ เอส แอนด์ พี เป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเดิมที่ไว้วางใจเรามาโดยตลอด และยังได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของเราที่ปัจจุบันขยายสาขาเพิ่มไปกว่า 509 สาขาไปแล้ว แน่นอนทีเดียวว่าเรายังคงที่จะวางแผนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

เคล็ดลับสำคัญของความสำเร็จในการบริหารจัดการของ เอส แอนด์ พี คือ การดำรงไว้ในหลักของ “คุณธรรม” ที่จะถูกใส่ไว้ใน “ใจ” ของพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดซึ่งจริยธรรมในการทำงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต และการดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในการสร้างคน สร้างอาชีพ ให้ความรู้ พัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตควบคู่กับ เอส แอนด์ พี ไปอย่างยั่งยืน เมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกก่อขึ้นมาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้ถูกส่งต่อไปยัง ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯด้วยดีเสมอมา ในปีที่ 46 นี้ เอส แอนด์ พี ขอสัญญาว่าจะยังคงทุ่มเทมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงต่อไป

เกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร