Preloader
Search

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ขนาดไฟล์ 359 KB.

เอกสารแนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 397 KB.  
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ
348 KB.  
  • คำนิยามกรรมการอิสระ
96 KB.  
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูล
กรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ ก.
58 KB.  
  • หนังสือมอบฉันทะ ข.
114 KB.  
  • หนังสือมอบฉันทะ ค.
121 KB.  
  • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
130 KB.  
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 130 KB.  
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 183 KB.  
เอกสารแนบ 7 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 127 KB.  
เอกสารแนบ 8 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม 134 KB.  
เอกสารแนบ 9 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 171 KB.