Preloader
Search

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 175,675,520 35.82
2. นางภัทรา ศิลาอ่อน 42,327,645 8.63
3. นางเกษสุดา ไรวา 37,973,550 7.74
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา 30,524,310 6.22
5. นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 17,345,000 3.54
6. นางพรพิไล ไรวา 15,116,240 3.08
7. นางพันทิพา ไรวา 13,852,170 2.82
8. ร้อยโท วรากร ไรวา 11,500,000 2.34
9. นายขจรเดช ไรวา 10,275,705 2.10
10. นายวิทูล ศิลาอ่อน 7,815,000 1.59
รวม 362,405,140 73.88

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com

02 785 4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com

02 785 4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์