Preloader
Search

ข้อมูลการปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562 พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.45 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พ.ศ.
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
จำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น)
เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)
เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)